تبلیغات:

خروپف :: قانون پسوند پرل را برای پویا ساختن قوانین خروپف است.خلاصه فیلم  استفاده از خروپف :: قانون.  $ قاعده = خروپف :: Rule-> جدید (        -action => 'هشدار'،        -proto => 'TCP،        -src => 'هر'،        -sport => 'هر'،        -dir => '->'،        -dst =>...

Font::FNT

Font::FNT 0.02

قلم :: FNT اجازه می دهد تا شما را به بار، دستکاری و ذخیره فونت شطرنجی ویندوز.خلاصه فیلم  استفاده از قلم :: FNT ()؛  $ من FNT = قلم :: FNT-> بار ('test.fnt')؛  $ fnt-> save_yaml ('test.yml')؛  # scite test.yml  $ FNT = قلم :: FNT-> load_yaml ('test.yml')؛  $ fnt-> save_pbm...

در NetStumbler :: Stumbler یک ماژول پرل به تجزیه داده های netstumbler است.خلاصه فیلم& nbsp؛ از NetStumbler :: Stumbler.& nbsp؛ از من $ لین = NetStumbler :: Stumbler-> جدید ()؛از & nbsp؛ $ لین> isSummary ($ فایل)از & nbsp؛ $ لین> isNS1 ($ فایل)از & nbsp؛ $ لین> parseNS1 ($ فایل)این کلاس دارای چندین روش برای تجزیه...

تبلیغات:

. لاتکس کد لود دو ماژول های اساسی برای پردازش فایل های داوران (؛ لیتک :: داوران یک ماژول پرل که عمدتا در خدمت به عنوان یک مقدمه در سطح بالا به لاتکس :: کتابخانه داوران، برای هر دو کد و مستندات اهداف و nbsp است :: داوران :: فایل و لاتکس :: داوران :: ورود)، و این اسناد به مرور گسترده ای از کل کتابخانه است که در دسترس...