تبلیغات:

Crm4Mac

Crm4Mac b5 3.0

Crm4Mac یک نسخه آزمایشی مفید و محرمانه است که فقط برای Mac در دسترس است و متعلق به نرم افزار رده سازمانی با زیرمجموعه Contacts است. بیشتر درباره Crm4Mac برای کاربران با سیستم عامل Mac OS X و نسخه های قبلی در دسترس است. ، و شما می توانید آن را به زبان انگلیسی دانلود کنید. نسخه نرم افزاری 3.0 است و در تاریخ 9/08/2006...

Ghost Action نرم افزاری عالی و محاکمه مک است که متعلق به نرم افزار تولیدی با طبقه بندی تقویم ها و برنامهنویسان است. اطلاعات بیشتر در مورد Ghost Action این نرم افزار برای کاربران با سیستم عامل Mac OS X در دسترس است. و نسخه های قبلی، و شما می توانید آن را فقط به زبان انگلیسی دانلود کنید. نسخه برنامه 1.3 است و در تاریخ...

آدرس کتاب روزها یک برنامه محبوب و رایگان مک است که متعلق به نرم افزار رده سازمانی با زیرمجموعه مخاطبین است. اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه آدرس کتاب این نرم افزار برای کاربران با سیستم عامل Mac OS X در دسترس است و نسخه های قبلی، و شما می توانید آن را به زبان انگلیسی دانلود کنید. نسخه برنامه 1.2 است و به روز شده در...

GroupCal

GroupCal 3.90

GroupCal یک نسخه آزمایشی مکینتاش است که بخشی از نرم افزار تولیدی با مقیاس های تقویم و برنامهنویس است. بیشتر درباره GroupCal از آنجایی که این برنامه به فروشگاه ما در سال 2006 اضافه شد، آن را دریافت کرده است 2،488 بارگیری، و در هفته گذشته آن را تا به حال 0 دانلود.با MarkSpace کار کرده و تغییراتی را برای اطمینان از این...

تبلیغات:

آدرس کتاب به CSV صادر کننده یک نرم افزار قدرتمند و رایگان برای مک است که بخشی از نرم افزار رده سازمانی با زیرمجموعه مخاطبین است. بیشتر درباره کتاب آدرس به CSV Exporter از آنجا که ما این برنامه را به کاتالوگ ما اضافه کردیم در سال 2007، توانست 50،783 بار دانلود کند و در هفته گذشته 16 بار دانلود شده...

DayChaser

DayChaser 2.0.2

DayChaser یک نرم افزار شگفت انگیز، نسخه آزمایشی در دسترس برای مک است که بخشی از نرم افزار رده سازمانی با تقویم و برنامهنویسان زیر مجموعه است. بیشتر در مورد DayChaser از آنجا که این برنامه به کاتالوگ ما در سال 2007 اضافه شد، در حال حاضر 976 بار دانلود شده است و در هفته گذشته 0 بار دانلود شده...

PandoCalendar یک برنامه خوب و رایگان برای مک است که بخشی از نرم افزار تولیدی با مقیاس های تقویم و برنامهنویسان است. اطلاعات بیشتر در مورد PandoCalendar از آنجا که این برنامه به انتخاب نرم افزارها و برنامه های ما اضافه شده است 2005، آن را موفق به دریافت 6282 دریافت، و در هفته گذشته آن را به 3 بار...

رویداد ساز یک برنامه مفید دستی است که فقط برای مک در دسترس است و متعلق به نرم افزار رده سازمانی با تقویم و برنامهنویس زیر رده است. اطلاعات بیشتر در مورد Event Maker این نرم افزار برای کاربران با سیستم عامل Mac در دسترس است OS X و نسخه های قبلی، و به زبان انگلیسی در دسترس است. نسخه فعلی آن 0.5 و آخرین بروزرسانی آن در...

تبلیغات:

AquilaCalendar یک برنامه مفید نسخه آزمایشی است که فقط برای Mac در دسترس است و متعلق به نرم افزار رده سازمانی با Calendars & Planners زیر مجموعه است. بیشتر درباره AquilaCalendar از آنجا که این برنامه به انتخاب ما از نرم افزار و برنامه ها در سال 2006 پیوست ، آن را دریافت 1،225 دریافت، و در هفته گذشته آن را 0 بار...

آدرس گیرنده کتاب یک نرم افزار خوب و رایگان برای مک است که متعلق به نرم افزار رده سازمانی با زیر شاخه های مخاطبین است. اطلاعات بیشتر در مورد وارد کننده کتاب آدرس ها این در دسترس کاربران با عامل سیستم Mac OS X و نسخه های قبلی، و فقط برای زبان انگلیسی در دسترس است. نسخه برنامه 2.0.4 است و در تاریخ 11/14/2005 به روز شده...