تبلیغات:

تم دارچین Eleganse-ابتدایی-تاریک شامل ElementaryOS، تاریک شیشه ای و سبک Eleganse.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید: http://www.softoware.net/apps/download-how-to-install-gnome-themes-in-ubuntu-for-linux.htmlWhat جدید در این نسخه است: پشتیبانی او برای دارچین 1.3.تغییرات زیادی، با توجه...

Zorin OS 6 Core

Zorin OS 6 Core Cinnamon 1.6.7

در Zorin OS 6 هسته تم منبع باز برای محیط رومیزی دارچین، با الهام از سیستم عامل Zorin OS 6 هسته لینوکس است.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید:...

در Zorin OS 6 هسته (نسخه آبی رنگ) تم منبع باز برای محیط رومیزی دارچین، با الهام از سیستم عامل Zorin OS 6 هسته لینوکس است. این نسخه آبی از Zorin OS 6 هسته تم است.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید:...

LinuxMint Aero

LinuxMint Aero Cinnamon 1.6.7

در LinuxMint Aero را تم منبع باز به خصوص برای محیط رومیزی دارچین طراحی و با الهام از سیستم عامل لینوکس نعنا است. تصویر زمینه در آرشیو گنجانده شده است.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید:...

تبلیغات:

Ultimate Edition 3.6

Ultimate Edition 3.6 Cinnamon 1.6.7

در نسخه نهایی 3.6 تم منبع باز به خصوص برای محیط رومیزی دارچین طراحی و با الهام از سیستم عامل نسخه نهایی است. تصویر زمینه در آرشیو گنجانده شده است.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید:...

Ultimate Edition Luxury

Ultimate Edition Luxury Cinnamon 1.6.7

در لوکس نسخه نهایی تم منبع باز به خصوص برای محیط رومیزی دارچین طراحی و با الهام از سیستم عامل نسخه نهایی است. تصویر زمینه در آرشیو گنجانده شده است.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید:...

در سبز حباب تم برای محیط رومیزی دارچین، بر اساس موضوع اودیسه فضایی GNOME-شل / دارچین ایجاد شده توسط RV C است.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید: http://www.softoware.net/apps/download-how-to-install-gnome-themes-in-ubuntu-for-linux.html در مورد نیاز:...

تبلیغات:

در تاریک-شیشه ای برای 1.6 پوست آزاد برای محیط رومیزی دارچین، یک نسخه اصلاح شده از اصل تم تیره شیشه ای، به منظور کار با دارچین 1.6 است.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید:...