تبلیغات:

کلیک کنید شمارنده اسکریپت کار می کند با استفاده از یک اسکریپت تغییر مسیر PHP برای دیدن چند بار کاربران با کلیک بر روی لینک ها.به جای کلیک روی یک لینک و بارگذاری محتوا لینک به طور مستقیم، کلیک کنید شمارنده اسکریپت عملیات تغییر مسیر از طریق یک ردگیر ویژه PHP است که سوابق مقدار بار یک کاربر کلیک است که در داخل لینک یک...

جستجو بر اساس طبقه بندی