تبلیغات:

LinkByLink

LinkByLink 2.1 به روز شده

حتی هنگام استفاده از CMS (سیستم مدیریت محتوا) وب سایت ها برای لینک های شکسته یک مسئله است. تا به حال همه از CMS استفاده نمی کنند و برای پیدا کردن لینک های شکسته به صفحات وب خارجی و یا برای شناسایی ایمیل های نامعتبر نیاز به ابزارهای تخصصی تر هستند. LinkByLink به این و دیگر کارها اشاره دارد. نرم افزار و راهنمای کاربر در...