تبلیغات:

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است:٪ CSSYNTH.DeviceDesc٪ در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003 64-bitWindows 2003 AMD 64 bitWindows XP 64- کمی SP 2Windows NT 4 SP 3Windows 2000 SP 2Windows سرور 2003 x64...

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / عصاره / readme.txt واین بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است:٪ CSSYNTH.DeviceDesc٪ در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003 64-bitWindows...

%DeviceDesc%

%DeviceDesc% 1.543.2.139

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / عصاره / readme.txt واین بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است:٪ DeviceDesc٪ در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003 64-bitWindows 2003 AMD 64...

%DeviceDesc%

%DeviceDesc% 1.548.8.139

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است:٪ DeviceDesc٪ در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003 64-bitWindows 2003 AMD 64 bitWindows XP 64- کمی SP 2Windows NT 4 SP 3Windows 2000 SP 2Windows سرور 2003 x64...

تبلیغات:

%DeviceDesc%

%DeviceDesc% 1.607.0.139

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / 2k060307_noFM / readme.txt واین بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است:٪ DeviceDesc٪ در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003 64-bitWindows...

%ModemName%

%ModemName% 1.27.035.0072B به روز شده

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / عصاره / readme.txt واین بسته مدل راننده زیر پشتیبانی می کند:٪ ModemName٪ در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003 64-bitWindows 2003 AMD 64...

%ModemName%

%ModemName% 1999-05-25 به روز شده

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / عصاره / readme.txt واین بسته مدل راننده زیر پشتیبانی می کند:٪ ModemName٪ در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003 64-bitWindows 2003 AMD 64...

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است:٪ PCIVEN_1039 و DEV_5300.DeviceDesc٪ در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003 64-bitWindows 2003 AMD 64 bitWindows XP 64- کمی SP 2Windows NT 4 SP 3Windows 2000 SP 2Windows...

تبلیغات:

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است:٪ SoundFusion٪ PCI صوتی شتاب دهنده در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003 64-bitWindows 2003 AMD 64 bitWindows XP 64- کمی SP 2Windows NT 4 SP 3Windows 2000 SP 2Windows...

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است:٪ SoundFusion٪ PCI صوتی شتاب دهنده در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003 64-bitWindows 2003 AMD 64 bitWindows XP 64- کمی SP 2Windows NT 4 SP 3Windows 2000 SP 2Windows...

جستجو بر اساس طبقه بندی