تبلیغات:

ابزار تبدیل پیام های ایمیل ذخیره شده در قالب MSG به فرمت EML. ایمیل MS چشم انداز ذخیره فایل در فرمت های تک به EML تبدیل است که فرمت فایل ترین پشتیبانی بیش از برنامه های ایمیل مختلف، سیستم عامل و دستگاه های هوشمند. فایل پیوست جاسازی شده در فایل های MSG همراه با پیام های ایمیل در ارتباط به فرمت EML تبدیل شده است. ابزار...