تبلیغات:

تعمیر فایل های فشرده آنلاین ابزار مبتنی بر وب است که فایل های فشرده خراب تعمیر است. با استفاده از آنلاین مرمت و بازسازی فایل های فشرده به شما در عرض چند دقیقه دسترسی به فایل های شما فکر می کنید در داخل فایل زیپ آسیب دیده خود را از دست داده بودند. تعمیر فایل های فشرده می تواند خطاهای CRC در فایل های زیپ رفع طوری که...