تبلیغات:

در تغییرات: در - بهینه سازی فرستنده و گیرنده، فلش هماهنگ با فاصله کانونی. درباره TTL فلش آداپتور افزار: نصب یک سیستم عامل جدید بر روی TTL (از طریق لنز) فلش می تواند عملکرد کلی دستگاه را بهبود بخشد، حل مسائل مختلف مواجه می شوند در سراسر واحد برون طول عمر، و حتی جدید اضافه کنید امکانات.هنگامی که آن را روش نصب می آید،...

در تغییرات: در 1. بهینه سازی سازگاری در SPEEDLITE SB800 مخلوط استفاده می شود با Kingpro.2. بهینه سازی مشکل در لبه بیش از در معرض از تصویر درباره TTL فلش آداپتور افزار: نصب یک سیستم عامل جدید بر روی TTL (از طریق لنز) فلش می تواند عملکرد کلی دستگاه را بهبود بخشد، حل مسائل مختلف مواجه می شوند در سراسر واحد برون طول...

تبلیغات:

توجه:این نسخه سیستم عامل نصب قابلیت کد امنیتی امضای. سیستم عامل امضا شده توسط HP را تضمین می کند یکپارچگی و صحت کد؛ به این معنی که سیستم عامل های HP (اصالت) و سیستم عامل شده است به هیچ وجه (یکپارچگی) تغییر نمی تولید...

جستجو بر اساس طبقه بندی