تبلیغات:

در رفع: در - ثابت موضوع که در آن HD-WLU3 / R1 یا HD-WHU3 / R1 به درستی راهاندازی نشد زمانی که هارد دیسک نتواند.    - ثابت موضوع که در آن مانیتور دمای داخلی به درستی کار نمی کند زمانی که کامپیوتر ری بوت و یا بهبود از حالت خواب زمستانی.    - ثابت موضوع که HD-WLU3 / R1 یا HD-WHU3 / R1 شد و پس از راه اندازی مجدد دستگاه...

در رفع: در - ثابت موضوع که در آن HD-WLU3 / R1 یا HD-WHU3 / R1 به درستی راهاندازی نشد زمانی که هارد دیسک نتواند.    - ثابت موضوع که در آن مانیتور دمای داخلی به درستی کار نمی کند زمانی که کامپیوتر ری بوت و یا بهبود از حالت خواب زمستانی.    - ثابت موضوع که HD-WLU3 / R1 یا HD-WHU3 / R1 شد و پس از راه اندازی مجدد دستگاه...

تعمیرات: - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی اپناساسال (CVE-2014-3567 و CVE-2014-3568) که همچنین به عنوان نوعی سگ پشمالوی باهوش (SSL3.0) آسیب پذیری شناخته شده است. - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی سامبا (CVE-2015-0240، CVE-2014-3493، CVE-2014-0244 و...

تعمیرات: - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی اپناساسال (CVE-2014-3567 و CVE-2014-3568) که همچنین به عنوان نوعی سگ پشمالوی باهوش (SSL3.0) آسیب پذیری شناخته شده است. - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی سامبا (CVE-2015-0240، CVE-2014-3493، CVE-2014-0244 و...

تبلیغات:

تعمیرات: - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی اپناساسال (CVE-2014-3567 و CVE-2014-3568) که همچنین به عنوان نوعی سگ پشمالوی باهوش (SSL3.0) آسیب پذیری شناخته شده است. - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی سامبا (CVE-2015-0240، CVE-2014-3493، CVE-2014-0244 و...

تعمیرات: - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی اپناساسال (CVE-2014-3567 و CVE-2014-3568) که همچنین به عنوان نوعی سگ پشمالوی باهوش (SSL3.0) آسیب پذیری شناخته شده است. - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی سامبا (CVE-2015-0240، CVE-2014-3493، CVE-2014-0244 و...

تعمیرات: - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی اپناساسال (CVE-2014-3567 و CVE-2014-3568) که همچنین به عنوان نوعی سگ پشمالوی باهوش (SSL3.0) آسیب پذیری شناخته شده است. - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی سامبا (CVE-2015-0240، CVE-2014-3493، CVE-2014-0244 و...

تعمیرات: - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی اپناساسال (CVE-2014-3567 و CVE-2014-3568) که همچنین به عنوان نوعی سگ پشمالوی باهوش (SSL3.0) آسیب پذیری شناخته شده است. - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی سامبا (CVE-2015-0240، CVE-2014-3493، CVE-2014-0244 و...

تبلیغات:

تعمیرات: - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی اپناساسال (CVE-2014-3567 و CVE-2014-3568) که همچنین به عنوان نوعی سگ پشمالوی باهوش (SSL3.0) آسیب پذیری شناخته شده است. - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی سامبا (CVE-2015-0240، CVE-2014-3493، CVE-2014-0244 و...

تعمیرات: - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی اپناساسال (CVE-2014-3567 و CVE-2014-3568) که همچنین به عنوان نوعی سگ پشمالوی باهوش (SSL3.0) آسیب پذیری شناخته شده است. - اصلاح برای مقابله با آسیب پذیری های برنامه نویسی سامبا (CVE-2015-0240، CVE-2014-3493، CVE-2014-0244 و...

جستجو بر اساس طبقه بندی