تبلیغات:

ویژگی های جدید: - ابرداده Flex-RAID برای درایوهای SSD: بهبود عملکرد با نوشتن تصادفی و فایل های کوچک - پشتیبانی مایکروسافت OneDrive و Azure cloud و پشتیبانی همگام سازی - کانال های بهروزرسانی درایور قابل انتخاب: پشتیبانی طولانی مدت (با انتشار در نسخه 6.9.0) - به روز رسانی های امنیتی و رفع اشکال برای مدت زمان طولانی...

ویژگی های جدید: - ابرداده Flex-RAID برای درایوهای SSD: بهبود عملکرد با نوشتن تصادفی و فایل های کوچک - پشتیبانی مایکروسافت OneDrive و Azure cloud و پشتیبانی همگام سازی - کانال های بهروزرسانی درایور قابل انتخاب: پشتیبانی طولانی مدت (با انتشار در نسخه 6.9.0) - به روز رسانی های امنیتی و رفع اشکال برای مدت زمان طولانی...

ویژگی های جدید: - ابرداده Flex-RAID برای درایوهای SSD: بهبود عملکرد با نوشتن تصادفی و فایل های کوچک - پشتیبانی مایکروسافت OneDrive و Azure cloud و پشتیبانی همگام سازی - کانال های بهروزرسانی درایور قابل انتخاب: پشتیبانی طولانی مدت (با انتشار در نسخه 6.9.0) - به روز رسانی های امنیتی و رفع اشکال برای مدت زمان طولانی...

ویژگی های جدید: - ابرداده Flex-RAID برای درایوهای SSD: بهبود عملکرد با نوشتن تصادفی و فایل های کوچک - پشتیبانی مایکروسافت OneDrive و Azure cloud و پشتیبانی همگام سازی - کانال های بهروزرسانی درایور قابل انتخاب: پشتیبانی طولانی مدت (با انتشار در نسخه 6.9.0) - به روز رسانی های امنیتی و رفع اشکال برای مدت زمان طولانی...

تبلیغات:

ویژگی های جدید: - ابرداده Flex-RAID برای درایوهای SSD: بهبود عملکرد با نوشتن تصادفی و فایل های کوچک - پشتیبانی مایکروسافت OneDrive و Azure cloud و پشتیبانی همگام سازی - کانال های بهروزرسانی درایور قابل انتخاب: پشتیبانی طولانی مدت (با انتشار در نسخه 6.9.0) - به روز رسانی های امنیتی و رفع اشکال برای مدت زمان طولانی...

ویژگی های جدید: - ابرداده Flex-RAID برای درایوهای SSD: بهبود عملکرد با نوشتن تصادفی و فایل های کوچک - پشتیبانی مایکروسافت OneDrive و Azure cloud و پشتیبانی همگام سازی - کانال های بهروزرسانی درایور قابل انتخاب: پشتیبانی طولانی مدت (با انتشار در نسخه 6.9.0) - به روز رسانی های امنیتی و رفع اشکال برای مدت زمان طولانی...

ویژگی های جدید: - ابرداده Flex-RAID برای درایوهای SSD: بهبود عملکرد با نوشتن تصادفی و فایل های کوچک - پشتیبانی مایکروسافت OneDrive و Azure cloud و پشتیبانی همگام سازی - کانال های بهروزرسانی درایور قابل انتخاب: پشتیبانی طولانی مدت (با انتشار در نسخه 6.9.0) - به روز رسانی های امنیتی و رفع اشکال برای مدت زمان طولانی...

ویژگی های جدید: - ابرداده Flex-RAID برای درایوهای SSD: بهبود عملکرد با نوشتن تصادفی و فایل های کوچک - پشتیبانی مایکروسافت OneDrive و Azure cloud و پشتیبانی همگام سازی - کانال های بهروزرسانی درایور قابل انتخاب: پشتیبانی طولانی مدت (با انتشار در نسخه 6.9.0) - به روز رسانی های امنیتی و رفع اشکال برای مدت زمان طولانی...

تبلیغات:

ویژگی های جدید: - ابرداده Flex-RAID برای درایوهای SSD: بهبود عملکرد با نوشتن تصادفی و فایل های کوچک - پشتیبانی مایکروسافت OneDrive و Azure cloud و پشتیبانی همگام سازی - کانال های بهروزرسانی درایور قابل انتخاب: پشتیبانی طولانی مدت (با انتشار در نسخه 6.9.0) - به روز رسانی های امنیتی و رفع اشکال برای مدت زمان طولانی...

ویژگی های جدید: - ابرداده Flex-RAID برای درایوهای SSD: بهبود عملکرد با نوشتن تصادفی و فایل های کوچک - پشتیبانی مایکروسافت OneDrive و Azure cloud و پشتیبانی همگام سازی - کانال های بهروزرسانی درایور قابل انتخاب: پشتیبانی طولانی مدت (با انتشار در نسخه 6.9.0) - به روز رسانی های امنیتی و رفع اشکال برای مدت زمان طولانی...

جستجو بر اساس طبقه بندی