تبلیغات:

HeadOut

HeadOut 1.2 به روز شده

HeadOut انجام مدل های نشانه گذاری / تحولات HTML های مختلف با عناوین و رئوس در چه در این نسخه جدید است: سطح نمای کلی در جدول از محتویات در شامل نمی در حال حاضر به وضعیت لیست نامرتب به جای سرفصل تبدیل به اسناد نتیجه راحت تر به حرکت چه در نسخه 1.10 جدید است:. اضافه شدن گزینه ای برای اضافه کردن یک جدول از محتویات...

در HTML-بهینه ساز سرعت وب سایت شما با بهینه سازی هر دو HTML کد اسکریپت و صفحات وب شما و JPEG و PNG تصاویر. این کمک می کند شما در حفظ و با ایجاد یک پوشه سایت تکراری برای فایل های بهینه سازی سازمان یافته است. سود اضافه شده است که آن را برگ فایل های اصلی خود را دست نخورده. شما باید پوشه وب خود را اصل برای ویرایش استفاده...

در HTML-بهینه ساز علاوه سرعت سایت خود را با بهینه سازی هر دو HTML کد اسکریپت و صفحات وب شما و بهینه سازی JPEG و PNG تصاویر. این کمک می کند شما در حفظ و با ایجاد یک پوشه سایت تکراری برای فایل های بهینه سازی سازمان یافته است. سود اضافه شده است که آن را برگ فایل های اصلی خود را دست نخورده. HTML-بهینه ساز به علاوه ویژگی...

در HTML-بهینه ساز نرم افزار سرعت سایت خود را با بهینه سازی هر دو HTML کد اسکریپت و صفحات وب شما و بهینه سازی JPEG و PNG تصاویر. این کمک می کند شما در حفظ و با ایجاد یک پوشه سایت تکراری برای فایل های بهینه سازی سازمان یافته است. سود اضافه شده است که آن را برگ فایل های اصلی خود را دست نخورده. شما باید پوشه وب خود را اصل...

تبلیغات:

یک متن نوشته شده در مدل های نشانه گذاری یک متن ساده که به انسان به عنوان متن به نظر می رسد به درستی و به طور خودکار ترجمه در صفحات به درستی وب کد در HTML است. با استفاده از مدل های نشانه گذاری کردن قوانین و اساسنامه کاربر می تواند ایجاد متن با فرمت خوب و به طور خودکار خوب به دنبال صفحات وب است. بسیاری از مردم و شرکت...