تبلیغات:

Dupe Away

Dupe Away 3.0.9 به روز شده

در گول زدن دور برنامه نهایی برای تمیز کردن کتابخانه موسیقی iTunes شما است. گول زدن فورا تجزیه و تحلیل کتابخانه موسیقی خود را و بوییدن و هر چیزی که اشتباه رفته است. پاک موسیقی و ویدئو آمدند - ویژگی های اصلی احمق دور است که پیدا کردن فایل های تکراری خود و سپس به طور خودکار بدانند که آنهایی که به حفظ و آن را حذف...