تبلیغات:

بین المللی ابزار تولید قالب فایل های مورد استفاده مناسب را برای توسعه دهندگان. به طور کلی، اگر توسعه دهندگان می خواهم به بین المللی کردن برنامه های خود، اولین گزینه است برون سپاری کار به شرکت ترجمه های شخص ثالث، اما با بیش از 80 زبان بین المللی، هزینه خواهد شد بسیار بالا و مشکلات بسیار روبرو می شوند. راه دوم، به آنها...

جستجو بر اساس طبقه بندی