تبلیغات:

Visits

Visits 1.5.2

در بازدید یک برنامه مک است که می کشد در داده های Google Analytics خود را به طوری که شما می توانید ترافیک سایت خود را بدون بلند کردن انگشت را ببینید. این به شما می دهد ساعت توسط تجزیه ساعت از ترافیک خود را به عنوان روز گذشته، این هفته این ماه. همچنین این معیارهای مهم ترین خود را مانند محتوای بالا، معارفه و کلمات کلیدی...