تبلیغات:

سیستم مدیریت مدرسه سیستم مدیریت مدرسه مجازی است که نظارت بر جریان موسسه شما است. این نرم افزار مدیریت مدرسه مبتنی بر وب سیستم مدیریت مدرسه پیچیده است، با افزایش کارایی و همچنین فراوانی از ویژگی های کمک کرده است. بهره برداری از سیستم اطلاعات مدیریت مدرسه که مسئولیت رسیدگی به دانش آموزان، معلمان، مدیریت، جزئیات هزینه ها...

در تلخیص متن به صورت خودکار فرایند با استفاده از کامپیوتر برای کاهش محتوای متن از اطلاعات با استخراج یا آهنگسازی موضوعات و یا عبارات کلیدی در حالی که حفظ نکات مهم از محتوای اصلی است. این یک موضوع دشوار در پردازش زبان طبیعی است که هیچ استاندارد طلا از آنچه خلاصه خوب باید مانند نگاه وجود دارد. متن Opait خلاصه یک برنامه...

SkyPrep

SkyPrep 4.0

در SkyPrep ساده برای استفاده از وب پلت فرم است که باعث می شود آموزش آنلاین آسان است. سرپرست می تواند هر یک از مواد آموزشی موجود خود را از قبیل فیلم ها، قدرت نقاط و یا اسناد ورد استفاده کنید، و ارسال آنها را به پلت فرم. سپس آنها می توانند ارزیابی آنلاین به آزمون زبان آموزان درک از این مواد ایجاد کنید. اطلاعیه ها ایمیل...

JoomlaLMS

JoomlaLMS 1.3.3

با بیش از 1000 سازمان با استفاده از آن، JoomlaLMS یک سیستم قدرتمند مدیریت آموزشی با طیف گسترده ای از عملکرد ویژگی های آموزش آنلاین مانند آموزش و تست گزینه های نوآورانه (خود ارزیابی) و برنامه های کاربردی کنفرانس های پیشرفته، که در مفید آمده است هر دو برای معلمان و دانش آموزان مورد نیاز:. این نیاز به ورود به قادر به...

جستجو بر اساس طبقه بندی