تبلیغات:

نسخه ها: - BIOS: R03.01.0021 - ME: 04.01.03.021 - BMC: 01.08.r10828 - FRUSDR: 02.4 تغییرات: - BIOS: & nbsp؛ دوباره بسته BIOS با کلید تولید را امضا کنید. - BIOS: [HSD-ES] 1504480146: اجرای chipsec1.2.5r4 دارای یک مورد جدید شکست خورده است: "FAILED: chipsec.modules.debug_interface". - BMC: نسخه SDR نمایش داده شده 0.19...

نسخه ها: - BIOS: R03.01.0021 - ME: 04.01.03.021 - BMC: 01.08.r10828 - FRUSDR: 02.4 تغییرات: - BIOS: & nbsp؛ دوباره بسته BIOS با کلید تولید را امضا کنید. - BIOS: [HSD-ES] 1504480146: اجرای chipsec1.2.5r4 دارای یک مورد جدید شکست خورده است: "FAILED: chipsec.modules.debug_interface". - BMC: نسخه SDR نمایش داده شده 0.19...

نسخه ها: - BIOS: R03.01.0021 - ME: 04.01.03.021 - BMC: 01.08.r10828 - FRUSDR: 02.4 تغییرات: - BIOS: & nbsp؛ دوباره بسته BIOS با کلید تولید را امضا کنید. - BIOS: [HSD-ES] 1504480146: اجرای chipsec1.2.5r4 دارای یک مورد جدید شکست خورده است: "FAILED: chipsec.modules.debug_interface". - BMC: نسخه SDR نمایش داده شده 0.19...

نسخه ها: - BIOS: R03.01.0021 - ME: 04.01.03.021 - BMC: 01.08.r10828 - FRUSDR: 02.4 تغییرات: - BIOS: & nbsp؛ دوباره بسته BIOS با کلید تولید را امضا کنید. - BIOS: [HSD-ES] 1504480146: اجرای chipsec1.2.5r4 دارای یک مورد جدید شکست خورده است: "FAILED: chipsec.modules.debug_interface". - BMC: نسخه SDR نمایش داده شده 0.19...

تبلیغات:

نسخه ها: - BIOS: R03.01.0021 - ME: 04.01.03.021 - BMC: 01.08.r10828 - FRUSDR: 02.4 تغییرات: - BIOS: & nbsp؛ دوباره بسته BIOS با کلید تولید را امضا کنید. - BIOS: [HSD-ES] 1504480146: اجرای chipsec1.2.5r4 دارای یک مورد جدید شکست خورده است: "FAILED: chipsec.modules.debug_interface". - BMC: نسخه SDR نمایش داده شده 0.19...

ویژگی های کلیدی: - پشتیبانی از سری پردازنده خانواده سری جدید Intel Core X برای سوکت LGA 2066 - پشتیبانی از حافظه DDR4-4266 + (OC) - M.2 SHIELD FROZR: راه حل حرارتی ساخته شده در M.2 را تقویت می کند. M.2 را امن تر و سریع تر نگه می دارد. - پشتیبانی چاپ 3D: سیستم خود را با استفاده از پیچ های 3D خاص تغییر دهید و سفارشی...

ویژگی های کلیدی: - پشتیبانی از سری پردازنده خانواده سری جدید Intel Core X برای سوکت LGA 2066 - پشتیبانی از حافظه DDR4-4266 + (OC) - M.2 SHIELD FROZR: راه حل حرارتی ساخته شده در M.2 را تقویت می کند. M.2 را امن تر و سریع تر نگه می دارد. - پشتیبانی چاپ 3D: سیستم خود را با استفاده از پیچ های 3D خاص تغییر دهید و سفارشی...

ویژگی های کلیدی: - پشتیبانی از سری پردازنده خانواده سری جدید Intel Core X برای سوکت LGA 2066 - پشتیبانی از حافظه DDR4-4266 + (OC) - M.2 SHIELD FROZR: راه حل حرارتی ساخته شده در M.2 را تقویت می کند. M.2 را امن تر و سریع تر نگه می دارد. - پشتیبانی چاپ 3D: سیستم خود را با استفاده از پیچ های 3D خاص تغییر دهید و سفارشی...

تبلیغات:

ویژگی های کلیدی: - پشتیبانی از سری پردازنده خانواده سری جدید Intel Core X برای سوکت LGA 2066 - پشتیبانی از حافظه DDR4-4266 + (OC) - M.2 SHIELD FROZR: راه حل حرارتی ساخته شده در M.2 را تقویت می کند. M.2 را امن تر و سریع تر نگه می دارد. - پشتیبانی چاپ 3D: سیستم خود را با استفاده از پیچ های 3D خاص تغییر دهید و سفارشی...

ویژگی های کلیدی: - پشتیبانی از سری پردازنده خانواده سری جدید Intel Core X برای سوکت LGA 2066 - پشتیبانی از حافظه DDR4-4266 + (OC) - M.2 SHIELD FROZR: راه حل حرارتی ساخته شده در M.2 را تقویت می کند. M.2 را امن تر و سریع تر نگه می دارد. - پشتیبانی چاپ 3D: سیستم خود را با استفاده از پیچ های 3D خاص تغییر دهید و سفارشی...

جستجو بر اساس طبقه بندی