تبلیغات:

در بسیاری از مردم می آیند به درک که فکس اینترنت راحت، آسان، و ارزان است. FaxConverter نرم افزار فکس افزودنی برای GraphicConverter توسط بازی، Thorsten Lemke است. GraphicConverter نرم افزار گرافیک برتر در مکینتاش برای مشاهده چند صفحه TIFFs فکس است. هدف از FaxConverter است که به ارائه یک رابط است که سفارشی طراحی شده و...

این نرم افزار است برای چک کردن اتصال چاپگر در شبکه شما. این برای یک چاپگر در شبکه خود را با استفاده از Bonjour در و BJNP و لیست آنها را به نظر می رسد. سپس شما می توانید وضعیت از چاپگر مراجعه کنید چه جدید در این نسخه است:. اضافه شده یک تابع از نشان دادن اطلاعات جزئیات از چاپگر IPP توسط CUPS 1.4. مورد نیاز: ...

SSHFS

SSHFS 2.5.0

در SSHFS به معنی این نیست به جای چیز مانند NFS، خبرگزاری فرانسه، و SMB - آن است که یک جایگزین زمانی که شما به اشتراک گذاری دسترسی به یک کامپیوتر هر فایل از راه دور ندارد، اما شما مجبور دسترسی SFTP. هنگام استفاده از SSHFS، از نقطه نظر سرور، شما فقط دسترسی به آن با استفاده از SFTP. این است که به عنوان اگر سرور در حال...