تبلیغات:

در پروژه ایرباس A340 شیشه ای کابین خلبان کابین خلبان ایرباس A340 شیشه ای بر اساس libGC است.این پروژه ایرباس A340 شیشه ای کابین خلبان یک خلاقیت بنیاد IRADIS است. آن استفاده می کند libGC شیشه ای کتابخانه کابین خلبان توسعه یافته برای این پروژه، فراهم می کند که رابط کاربری باز به بقیه شبیه ساز پرواز و شامل چارچوب طراحی...