تبلیغات:

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: کامپک درایو آرایه COMPAQ 32 بیتی SCSI-2 بر حسب نوری محصول Matrox گرافیک هزاره دوم محصول Matrox گرافیک هزاره محصول Matrox گرافیک رمز و راز السا گلوریا در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows...

sj499tc.exe

sj499tc.exe 1998-11-04

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: HP EPST آداپتور SCSI موازی هیولت پاکارد 5P SCANJET هیولت پاکارد 6100C SCANJET هیولت پاکارد 4P SCANJET هیولت پاکارد 3P SCANJET هیولت پاکارد SCANJET اینتاش هیولت پاکارد SCANJET IIP هیولت پاکارد SCANJET IIc را هیولت پاکارد 5100C SCANJET هیولت پاکارد 6200C SCANJET هیولت...

sj499ru.exe

sj499ru.exe 1998-11-04

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: HP EPST آداپتور SCSI موازی هیولت پاکارد 5P SCANJET هیولت پاکارد 6100C SCANJET هیولت پاکارد 4P SCANJET هیولت پاکارد 3P SCANJET هیولت پاکارد SCANJET اینتاش هیولت پاکارد SCANJET IIP هیولت پاکارد SCANJET IIc را هیولت پاکارد 5100C SCANJET هیولت پاکارد 6200C SCANJET هیولت...

drv_sw_v2_54_d5.exe

drv_sw_v2_54_d5.exe 1999-02-10

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: MICROTEK کارت MS-PCY (تواین 1.xx تنها) کارت MICROTEK MS-PCZ MICROTEK MS-PNR و یا MS-PCZ-2 کارت ADAPTEC AVA-1502E / AE کنترل MICROTEK SCANMAKER 35T + ٪ SCSI ________ SCANMAKER_V636__0.DeviceDesc٪ MICROTEK SCANMAKER V636 MICROTEK SCANMAKER X6 MICROTEK SCANMAKER...

تبلیغات:

sw512_disk1.exe

sw512_disk1.exe 4.0.0.0

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: MICROTEK کارت MS-PCY (تواین 1.xx تنها) کارت MICROTEK MS-PCZ MICROTEK MS-PNR و یا MS-PCZ-2 کارت ADAPTEC AVA-1502E / AE کنترل AdvanSys ISA SCSI آداپتور میزبان AdvanSys استانی ISA SCSI آداپتور میزبان AdvanSys EISA SCSI آداپتور میزبان AdvanSys VL SCSI آداپتور...

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: MICROTEK کارت MS-PCY (تواین 1.xx تنها) کارت MICROTEK MS-PCZ MICROTEK MS-PNR و یا MS-PCZ-2 کارت ADAPTEC AVA-1502E / AE کنترل AdvanSys ISA SCSI آداپتور میزبان AdvanSys استانی ISA SCSI آداپتور میزبان AdvanSys EISA SCSI آداپتور میزبان AdvanSys VL SCSI آداپتور...

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: MICROTEK کارت MS-PCY (تواین 1.xx تنها) کارت MICROTEK MS-PCZ MICROTEK MS-PNR و یا MS-PCZ-2 کارت ADAPTEC AVA-1502E / AE کنترل AdvanSys ISA SCSI آداپتور میزبان AdvanSys استانی ISA SCSI آداپتور میزبان AdvanSys EISA SCSI آداپتور میزبان AdvanSys VL SCSI آداپتور...

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: MICROTEK کارت MS-PCY (تواین 1.xx تنها) کارت MICROTEK MS-PCZ MICROTEK MS-PNR و یا MS-PCZ-2 کارت ADAPTEC AVA-1502E / AE کنترل AdvanSys ISA SCSI آداپتور میزبان AdvanSys استانی ISA SCSI آداپتور میزبان AdvanSys EISA SCSI آداپتور میزبان AdvanSys VL SCSI آداپتور...

تبلیغات:

328_w2k_osm.exe

328_w2k_osm.exe 5.0.2195.1

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / Disk1 / readme.txt واین بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: اینتل I2O آداپتور هارد دیسک I2O در مورد نیاز است : در ویندوز NT 4 SP 6 در ویندوز 2003 SP 1 در ویندوز XP AMD 64 بیتی در ویندوز ایکس پی 64 بیتی SP 1 در ویندوز NT...

511_w2k_osm.exe

511_w2k_osm.exe 5.0.2195.1

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / Disk1 / readme.txt واین بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: اینتل I2O آداپتور هارد دیسک I2O در مورد نیاز است : در ویندوز NT 4 SP 6 در ویندوز 2003 SP 1 در ویندوز XP AMD 64 بیتی در ویندوز ایکس پی 64 بیتی SP 1 در ویندوز NT...

جستجو بر اساس طبقه بندی