تبلیغات:

Fityk

Fityk 1.2.1

پروژه Fityk منبع و اهداف عمومی و منحنی غیر خطی اتصالات و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار باز است.Fityk همه چیز یک برنامه اصلاح مناسب و معقول باید ارائه دهند، ولی اول از همه رابط گرافیکی بصری ارائه می دهد چه جدید در این نسخه است:. دستورات اضافه شده '=' و 'EXEC =' - shorthands بازگشت LUA "و" LUA...