تبلیغات:

در جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار بازی بسکتبال در زمان واقعی با استفاده از هر دستگاه با یک مرورگر وب مدرن و ماژول آمار بازی (رایگان). تجزیه و تحلیل سمت دادگاه شامل بازیکن و تیم های آمار، نمودار به ضرب گلوله کشته و نمودار حرکت. بازی آمار اجرا می شود بدون نیاز به اتصال به شبکه فعال است. پس از بازی، نمرات ارسال جعبه به وب...