تبلیغات:

در محصولات سازگار: در - 13HD CINTIQ، در - CINTIQ 13HD لمسی، در - CINTIQ 22HD، در - CINTIQ 22HD لمسی، در - CINTIQ 27QHD، در - CINTIQ 27QHD لمسی، در - CINTIQ همنشین 2، در - هم Intuos، در - هم Intuos نرم افزار، در - Wacom هم MobileStudio Pro13، در - Wacom هم MobileStudio Pro16 سیستم عامل های پشتیبانی شده: در -...

Wacom Cintiq 21UX Tablet Driver for Mac OS

Wacom Cintiq 21UX Tablet Driver for Mac OS 6.3.9w5 به روز شده

در ارتقاء / رفع اشکال: - پس از نصب درایور، آن را به زمان طولانی برای راه اندازی مک - UserEventAgent آویزان و یا در نزدیکی 100٪ استفاده از پردازنده در هنگام راه اندازی - دیگر پیشرفت و رفع اشکال درباره قرص رانندگان بسته نرم افزاری: این بسته شامل چندین نوع فایل، مانند صوتی، چیپ ست، گرافیک، اترنت و رانندگان دیگر (حتی یک...

در ارتقاء / رفع اشکال: - پس از نصب درایور، آن را به زمان طولانی برای راه اندازی مک - UserEventAgent آویزان و یا در نزدیکی 100٪ استفاده از پردازنده در هنگام راه اندازی - دیگر پیشرفت و رفع اشکال درباره قرص رانندگان بسته نرم افزاری: این بسته شامل چندین نوع فایل، مانند صوتی، چیپ ست، گرافیک، اترنت و رانندگان دیگر (حتی یک...

Wacom Cintiq 13HD Tablet Driver for Mac OS

Wacom Cintiq 13HD Tablet Driver for Mac OS 6.3.9w5 به روز شده

در ارتقاء / رفع اشکال: - پس از نصب درایور، آن را به زمان طولانی برای راه اندازی مک - UserEventAgent آویزان و یا در نزدیکی 100٪ استفاده از پردازنده در هنگام راه اندازی - دیگر پیشرفت و رفع اشکال درباره قرص رانندگان بسته نرم افزاری: این بسته شامل چندین نوع فایل، مانند صوتی، چیپ ست، گرافیک، اترنت و رانندگان دیگر (حتی یک...

تبلیغات:

Wacom Intuos Tablet Driver for Mac OS

Wacom Intuos Tablet Driver for Mac OS 6.3.9w5 به روز شده

در بهبود قابل توجه و تغییرات به بر روی صفحه نمایش قابلیت کنترل پنل ساخته شده است، از جمله: در - منوی شعاعی شده است توسط یک طرح شعاعی برای پانل های کنترل بر روی صفحه نمایش جایگزین شده است. موجود تنظیمات منوی شعاعی تبدیل خواهد شد. - عملکرد دکمه تکرار برای پانل های کنترل بر روی صفحه نمایش حال حاضر در دسترس - گزینه لمسی...

Wacom Intuos Pro Tablet Driver for Mac OS

Wacom Intuos Pro Tablet Driver for Mac OS 6.3.9w5 به روز شده

در بهبود قابل توجه و تغییرات به بر روی صفحه نمایش قابلیت کنترل پنل ساخته شده است، از جمله: در - منوی شعاعی شده است توسط یک طرح شعاعی برای پانل های کنترل بر روی صفحه نمایش جایگزین شده است. موجود تنظیمات منوی شعاعی تبدیل خواهد شد. - عملکرد دکمه تکرار برای پانل های کنترل بر روی صفحه نمایش حال حاضر در دسترس - گزینه لمسی...

در ارتقاء / رفع اشکال: - پس از نصب درایور، آن را به زمان طولانی برای راه اندازی مک - UserEventAgent آویزان و یا در نزدیکی 100٪ استفاده از پردازنده در هنگام راه اندازی - دیگر پیشرفت و رفع اشکال درباره قرص رانندگان بسته نرم افزاری: این بسته شامل چندین نوع فایل، مانند صوتی، چیپ ست، گرافیک، اترنت و رانندگان دیگر (حتی یک...

Wacom Cintiq 22HD Tablet Driver for Mac OS

Wacom Cintiq 22HD Tablet Driver for Mac OS 6.3.9w5 به روز شده

در ارتقاء / رفع اشکال: - پس از نصب درایور، آن را به زمان طولانی برای راه اندازی مک - UserEventAgent آویزان و یا در نزدیکی 100٪ استفاده از پردازنده در هنگام راه اندازی - دیگر پیشرفت و رفع اشکال درباره قرص رانندگان بسته نرم افزاری: این بسته شامل چندین نوع فایل، مانند صوتی، چیپ ست، گرافیک، اترنت و رانندگان دیگر (حتی یک...

تبلیغات:

Wacom Cintiq 24HD Tablet Driver for Mac OS

Wacom Cintiq 24HD Tablet Driver for Mac OS 6.3.9w5 به روز شده

در ارتقاء / رفع اشکال: - پس از نصب درایور، آن را به زمان طولانی برای راه اندازی مک - UserEventAgent آویزان و یا در نزدیکی 100٪ استفاده از پردازنده در هنگام راه اندازی - دیگر پیشرفت و رفع اشکال درباره قرص رانندگان بسته نرم افزاری: این بسته شامل چندین نوع فایل، مانند صوتی، چیپ ست، گرافیک، اترنت و رانندگان دیگر (حتی یک...

در ارتقاء / رفع اشکال: - پس از نصب درایور، آن را به زمان طولانی برای راه اندازی مک - UserEventAgent آویزان و یا در نزدیکی 100٪ استفاده از پردازنده در هنگام راه اندازی - دیگر پیشرفت و رفع اشکال درباره قرص رانندگان بسته نرم افزاری: این بسته شامل چندین نوع فایل، مانند صوتی، چیپ ست، گرافیک، اترنت و رانندگان دیگر (حتی یک...

جستجو بر اساس طبقه بندی