تبلیغات:

رفع: - بهبود برنامه های شبکه و nbsp؛روشهای بهروزرسانی فوری مراحل 1 تا 4 را در زیر فهرست کنید: مرحله 1: نسخه فعلی سیستم عامل مورد استفاده توسط تلویزیون شما را بررسی کنید. مرحله 2: یک نسخه به روز شده از سیستم عامل را دانلود کنید و فایل دانلود شده را دوبار کلیک کنید تا آن را فشرده کنید. مرحله 3: فایل سیستم عامل را بر...

رفع: - بهبود برنامه های شبکه و nbsp؛روشهای بهروزرسانی فوری مراحل 1 تا 4 را در زیر فهرست کنید: مرحله 1: نسخه فعلی سیستم عامل مورد استفاده توسط تلویزیون شما را بررسی کنید. مرحله 2: یک نسخه به روز شده از سیستم عامل را دانلود کنید و فایل دانلود شده را دوبار کلیک کنید تا آن را فشرده کنید. مرحله 3: فایل سیستم عامل را بر...

تبلیغات:

مسائل مربوط به: - بهبود برنامه های شبکهنصب نرم افزار موارد احتياط: - در حالی که بهروزرسانی نرم افزار در حال انجام است، تلویزیون را خاموش نکنید یا هر دکمه ای را در تلویزیون فشار دهید. - در حالی که به روز رسانی نرم افزار در حال انجام است، کارت SD را از شکاف کارت SD حذف نکنید. 1) تلویزیون را روشن کنید و سپس کارت SD را...

مسائل مربوط به: - بهبود برنامه های شبکهنصب نرم افزار موارد احتياط: - در حالی که بهروزرسانی نرم افزار در حال انجام است، تلویزیون را خاموش نکنید یا هر دکمه ای را در تلویزیون فشار دهید. - در حالی که به روز رسانی نرم افزار در حال انجام است، کارت SD را از شکاف کارت SD حذف نکنید. 1) تلویزیون را روشن کنید و سپس کارت SD را...

رفع: - بهبود برنامه های شبکه و nbsp؛روشهای بهروزرسانی فوری مراحل 1 تا 4 را در زیر فهرست کنید: مرحله 1: نسخه فعلی سیستم عامل مورد استفاده توسط تلویزیون شما را بررسی کنید. مرحله 2: یک نسخه به روز شده از سیستم عامل را دانلود کنید و فایل دانلود شده را دوبار کلیک کنید تا آن را فشرده کنید. مرحله 3: فایل سیستم عامل را بر...

رفع: - بهبود برنامه های شبکه و nbsp؛روشهای بهروزرسانی فوری مراحل 1 تا 4 را در زیر فهرست کنید: مرحله 1: نسخه فعلی سیستم عامل مورد استفاده توسط تلویزیون شما را بررسی کنید. مرحله 2: یک نسخه به روز شده از سیستم عامل را دانلود کنید و فایل دانلود شده را دوبار کلیک کنید تا آن را فشرده کنید. مرحله 3: فایل سیستم عامل را بر...

تبلیغات:

رفع: - بهبود برنامه های شبکه.روشهای بهروزرسانی فوری مراحل 1 تا 4 را در زیر فهرست کنید: مرحله 1: نسخه فعلی سیستم عامل مورد استفاده توسط تلویزیون شما را بررسی کنید. مرحله 2: یک نسخه به روز شده از سیستم عامل را دانلود کنید و فایل دانلود شده را دوبار کلیک کنید تا آن را فشرده کنید. مرحله 3: فایل سیستم عامل را بر روی یک...

رفع: - بهبود برنامه های شبکه.روشهای بهروزرسانی فوری مراحل 1 تا 4 را در زیر فهرست کنید: مرحله 1: نسخه فعلی سیستم عامل مورد استفاده توسط تلویزیون شما را بررسی کنید. مرحله 2: یک نسخه به روز شده از سیستم عامل را دانلود کنید و فایل دانلود شده را دوبار کلیک کنید تا آن را فشرده کنید. مرحله 3: فایل سیستم عامل را بر روی یک...

جستجو بر اساس طبقه بندی