تبلیغات:

kxl840a.exe

kxl840a.exe 2000-06-29

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / WIN2K / readme.txt واین بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: KME CD-ROM11 درایور USB CDRRW02 CD-R USB / RW درایور دستگاه KME CD-ROM11 آداپتور USB CDRRW02 USB CD-R / RW آداپتور در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD...

تبلیغات:

750es9xps.exe

750es9xps.exe 2001-05-08

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: TEKTRONIX فله USB درایور IO مشتری TEKTRONIX PHASER 750DX TEKTRONIX PHASER 750DP TEKTRONIX PHASER 750P TEKTRONIX PHASER 750N در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003...

750ita9xps.exe

750ita9xps.exe 2001-05-08

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: TEKTRONIX فله USB درایور IO مشتری TEKTRONIX PHASER 750DX TEKTRONIX PHASER 750DP TEKTRONIX PHASER 750P TEKTRONIX PHASER 750N در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003...

750fra9xps.exe

750fra9xps.exe 2001-05-08

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: TEKTRONIX فله USB درایور IO مشتری TEKTRONIX PHASER 750DX TEKTRONIX PHASER 750DP TEKTRONIX PHASER 750P TEKTRONIX PHASER 750N در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003...

750deu9xps.exe

750deu9xps.exe 2001-05-08

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: TEKTRONIX فله USB درایور IO مشتری TEKTRONIX PHASER 750DX TEKTRONIX PHASER 750DP TEKTRONIX PHASER 750P TEKTRONIX PHASER 750N در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003...

تبلیغات:

750tc9xps.exe

750tc9xps.exe 2001-05-08

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: TEKTRONIX فله USB درایور IO مشتری TEKTRONIX PHASER 750DX TEKTRONIX PHASER 750DP TEKTRONIX PHASER 750P TEKTRONIX PHASER 750N در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003...

9526996.exe

9526996.exe 1995-12-31

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / عصاره / readme.txt واین بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: GATEWAY USB درایو قابل جابجایی کنترل USB دستگاه ذخیره سازی انبوه در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP...

جستجو بر اساس طبقه بندی