تبلیغات:

raw-import

raw-import 0.1.1

خام واردات است چنگال از GHP-واردات به کلی تر بر روی نام شاخه زیر مخزن دستگاه گوارش.این ممکن است برای تولید مستندات شوخ طبعی مجسمه ابوالهول، و در نتیجه از آرایش HTML غیر تحت شاخه مشخص منتشر می شود.بزرگ هشدار چربیاین شاخه وقف خود را از بین ببرد. اگر شما آن را دوست دارم، شما می خواهید را به پشتیبان گیری قبل از بازی با...

fastimport

fastimport 0.9.2

در fastimport تجزیه کننده پایتون که در اصل برای bzr-fastimport توسعه داده شد، اما استخراج بنابراین می توان آن را با پروژه های دیگر استفاده می شود.در حال حاضر توسط bzr-fastimport و دالویچ استفاده می شود. HG-fastimport و دستگاه گوارش از راه دور-جیوه استفاده از نسخه اندکی تغییر از آن مورد نیاز:. ...

csvplait

csvplait 0.1

در csvplait یک ابزار پایتون برای دستکاری فایل های CSV یا تعاملی و یا از طریق اسکریپت است.استفادهسلامت csvplait.py پایتونو nbsp؛ # خوانده شده در CSVو nbsp؛> myfile.csv به عنوان خوانده شدهو nbsp؛ # زیبا چاپ جدولو nbsp؛> PPو nbsp؛ # قطره 2 ستون اولو nbsp؛> قطره 0 1و nbsp؛ # نگه دارید پنج ستون اول (0 نشاندار شده با 4)و...

jig

jig 0.1.8

در جست و خیز کردن یک ابزار خط فرمان و چارچوب برای گرفتن بیشتر از دستگاه گوارش قبل از ارتکاب قلاب است.چه دستگاه گوارش قبل از ارتکاب قلاب؟ این اسکریپت کوچک است که دستگاه گوارش به طور خودکار اجرا می شود درست قبل از شما مرتکب است.نصبجست و خیز کردن ابزار خط فرمان است در پایتون نوشته شده است، شما می توانید پلاگین ها در هر...

تبلیغات:

gitcampy

gitcampy 0.0.16

در gitcampy یک اسکریپت که بارهای Basecamp لیست TODO به دستگاه گوارش مرتکب پیام ها، و علائم todos مطالب به عنوان کامل و اضافه کردن زمان اگر که آنها هم در پیام مرتکب نگه داشته است.نصبهشدار! Gitcampy رونویسی مرتکب-MSG و آماده-مرتکب-MSG قلاب زمانی که شما init انجام gitcampy اجرا شود. اگر شما با استفاده از آن قلاب برای...

لباس خواب-Gitweb یک مرورگر پایتون خالص مخزن دستگاه گوارش، شامل JSONRPC مستقل و nbsp است. خدمات به عقب پایان نوشته شده در 130 خطوط است که می تواند توسط هر مشتری JSONRPC استفاده می شود (به عنوان مثال پایتون خط فرمان است)، و جلو پایان پایتون (لباس خواب) نوشته شده در 350 خطوط.در ترکیب با خدمات به عقب پایان، جلویی یا ممکن...

hg-github

hg-github 0.1.4

HG-گیتهاب یک پلاگین جیوه که کاری ادامه داده اند HG-دستگاه گوارش کنید، و پشتیبانی از گردش کار که در آن مخازن در Bitbucket میزبانی و آینه در گیتهاب و.. این کار جریان به طور معمول نیاز به اضافه کردن مسیرهای دستگاه گوارش به فایل پیکربندی هر مخزن، و ایجاد بوک مارک جیوه اشاره به نام شاخه مخزن گیتهاب است. HG-گیتهاب طول می...

تبلیغات:

در tratihubis ابزاری است که بلیط TRAC به مسائل گیتهاب با استفاده از مراحل زیر تبدیل است:1. کاربر دستی صادر بلیط TRAC برای تبدیل به یک فایل CSV.2. Tratihubis فایل CSV بار خوانده شده و با استفاده از داده برای ایجاد مسائل گیتهاب و نقاط عطف.نصببرای نصب tratihubis، استفاده پیپ یا easy_install:و nbsp؛ پیپ نصب tratihubisدر...