تبلیغات:

در تلخیص متن به صورت خودکار فرایند با استفاده از کامپیوتر برای کاهش محتوای متن از اطلاعات با استخراج یا آهنگسازی موضوعات و یا عبارات کلیدی در حالی که حفظ نکات مهم از محتوای اصلی است. این یک موضوع دشوار در پردازش زبان طبیعی است که هیچ استاندارد طلا از آنچه خلاصه خوب باید مانند نگاه وجود دارد. متن Opait خلاصه یک برنامه...

جستجو بر اساس طبقه بندی