شرایط استفاده

<ص> همه علائم تجاری در توضیحات نرم افزار ذکر شده و تصاویر متعلق به صاحبان مربوطه می باشند.
<ص> توسعه دهندگان توافق دارند که آپلود برنامه های خود را به وب سایت ما از طریق فرم تماس یا ایمیل، به ما حق انتشار آنها، از جمله فایل های نصب و راه اندازی، تصاویر و توضیحات می دهد.
<ص> اطلاعات و محصولات در دسترس شما در این وب سایت ممکن است حاوی اشتباهات، در معرض دوره های وقفه و ارائه "AS IS" بدون هیچ گونه ضمانت.
<ص> Softoware است مسئول هر یک از مطالب نادرست نیست، برای عملکرد هر یک از لینک ها به وب سایت های مرتبط است
<ص> Softoware می تواند پشتیبانی فنی برای هر یک از محصولات نرم افزار فراهم نیست، و یا هر گونه خسارت که ممکن است با آنها و یا عدم امکان آنها تناسب ایجاد می شود.

لطفا توسعه دهنده نرم افزار برای پشتیبانی فنی مشورت کنید.